Knižní svět - koupím knihu a čtu hned !

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

      Provozovatel a prodejce: Mgr. Zdeněk Pokorný

      IČ: 65707257 - spisová značka 360201 - Magistrát města Hradec Králové

      Kontaktní údaje – třída Edvarda Beneše 1563/6, Hradec Králové, PSČ 500 12

      email: obchod@shopknih.cz

      telefon: +420 727 935 369

Tyto Obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.shopknih.cz

 • Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů, která naleznete zde Podmínky ochrany osobních údajů

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

II. Definice pojmů

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu
 • DPH – všechny ceny jsou konečné a jsou uváděny včetně DPH
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu

III. Obecná ustanovení a poučení

 • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu
 • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 • Nabízené knihy jsou antikvárního charakteru – v popisu je uveden stav zboží pomocí ikon:
 1. ■ ■ ■ ■ ■ Výborný stav = značí stav intaktní knihy, kniha nenese žádné stopy poškození a téměř žádné známky po čtení

 2. ■ ■ ■ ■ □ Velmi dobrý stav = běžná opotřebení, lehké známky po čtení, kniha může mít oděrky na přebalu nebo trochu zašlou obálku

 3. ■ ■ ■ □ □ Dobrý stav = mírné poškození, kniha může být při hranách odřená, mít natrhnutou obálku – kniha nemá nijak poškozené stránky

 4. ■ ■ □ □ □ Dostatečný stav = na obálce mohou trhliny, kniha může mít lehce zkosený hřbet, výraznější poškození jsou vždy zmíněna

 5. ■ □ □ □ □ Brak = může být uvolněná vazba, natržený přebal, kniha může mít polepky, razítka apod.

 6. □ □ □  □ Výprodej = kniha je poškozená, např. chybějící hřbet, či zcela uvolněný knižní blok, vypadávající listy, oděrky, skvrny

IV. Uzavření smlouvy

 • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce
 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu
 • K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku s těmito údaji:
 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“)
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby  Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby
 3. Své kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží - jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mail

Po provedení kontroly Objednávku dokončíte stiskem tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“. Tím zároveň vyjadřujete souhlas s Obchodními podmínkami i Podmínkami ochrany osobních údajů.

 • Na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce obratem přijde mail informující Vás, že Vaši objednávku jsme v pořádku přijali
 • Po kontrole, že je všechno Vámi objednané zboží dostupné, Vám pošleme potvrzení Vaší objednávky
 • Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a jako příloha e-mailové zprávy Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky a Podmínky ochrany osobních údajů – tyto dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy
 • Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi
 • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte
 • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny
 • V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje

V. Uživatelský účet

 • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu
 • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat
 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost
 • Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám
 • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit v případě, když o to požádáte přes Kontaktní formulář, popř. když porušíte své povinnosti dle Smlouvy
 • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

VI. Cenové a platební podmínky

 • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě
 • V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu
 • Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem
 • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

Bankovním převodem

 • Účet Air Bank: 2606051012 / 3030
 • Variabilní symbol: číslo potvrzené Objednávky
 • V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů
 • Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky

Kartou online

 • V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay
 • Platba se řídí podmínkami této platební brány
 • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu, pokud jste se registroval
 • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby

VII. Doručení zboží

 • Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 dnů způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
 2. Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna na místo určení
  1. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky
  2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání
  3. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která ukazuje na neoprávněnou manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít
  4. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi

  Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla

  • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu
  • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží

  VIII. Práva z vadného plnění

   Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

  • V případě dodání vadného / nesprávného / neúplného zboží či zboží, které neodpovídá popisu zakoupeného zboží, je kupující povinen neprodleně oznámit tuto situaci prodejci přes Kontaktní formulář, e-mailem či telefonicky
  • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili
  2. co je obsahem reklamace
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace
  • Prodejce může tuto situaci řešit poskytnutím slevy z kupní ceny zboží či navrácením zboží k reklamaci. Po dodání či předložení zboží, prodejce reklamaci posoudí a do 14 dnů kontaktuje kupujícího e-mailem s výsledkem reklamace
  • Při uznané reklamaci navrátí prodejce plnou kupní cenu a náklady za dopravu kupujícímu, přičemž má kupující právo zažádat o vyplacení nákladů účelně vynaložených k vyřízení reklamace
  • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

  IX. Odstoupení od smlouvy

  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena
  • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí
  • Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem - zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, popř. pro odstoupení můžete využít Kontaktní formulář
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku
  • V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

   

  X. Řešení sporů

  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@shopknih.cz
  • Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

   

  XI. Závěrečná ustanovení

  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky - tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet, abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.7.2023